کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت(CSR) به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری کلان شرکت با عضویت نمایندگان واحدهای مختلف نظیر مدیریت برنامه ریزی تلفیقی،مدیریت مالی، مدیریت توسعه منابع انسانی، مدیریت پژوهش و فن آوری، روابط عمومی، ایمنی بهداشت محیط زیست و .. می بایست آگاهی و دغدغه لازم برای توجه و عمل به مسئولیت اجتماعی را داشته و کلیت سازمان خود را درگیر موضوع نماید.در این راستا اعضای کمیته مسئولیت اجتماعی با حکم مدیرعامل شرکت ملی گاز منصوب شدند.

 

 

تصاویر منتخب