همسو با «سیاست ها و نظامنامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» بیانیه مسئولیت های اجتماعی شرکت ملی گاز ایران منتشر شد.

 

تصاویر منتخب